Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Geometria i Grafika Inżynierska

red. Jacek Abramczyk

Geometria i Grafika Inżynierska - IBD środy 12.15 do 17.00 P6

Geometria i Grafika Inżynierska - IBZ soboty wg. planu na stronie www WBIŚiA - P6

Koło Naukowe: Komputerowe Kształtowanie Form i Konstrukcji Budynków środy P212 lub P218

regulamin IBD 2018_19

red. Jacek Abramczyk

Regulamin zaliczania modułu geometria i grafika inżynierska w semestrze (kordynator dr inż. M. Piekarski)
1. Studenci mają obowiązek uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach oraz ćwiczeniach projektowych.
2. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenie do egzaminu jest uwarunkowane uzyskaniem
pozytywnych ocen ze wszystkich 7 arkuszy rysunkowych, do wykonania których student jest
zobowiązany w terminach określonych w harmonogramie ćwiczeń projektowych. Arkusze
oceniane są przy zastosowaniu ocen określonych Regulaminem Studiów w Politechnice
Rzeszowskiej, tj.:
5 – bardzo dobry,
4,5 – plus dobry,
4 – dobry,
3,5 – plus dostateczny,
3 – dostateczny,
2 – niedostateczny.
Student, który nie uzyskał satysfakcjonującej go oceny z któregokolwiek arkusza, ma prawo jego
ponownego wykonania wg procedury określonej dla tego konkretnego arkusza. Suma ocen A za
wykonanie arkuszy, wystawionych wg w/w skali, ma zastosowanie jako punkty przy ustalaniu
ostatecznej oceny zaliczającej moduł. Uzyskanie pozytywnej i ostatecznej oceny za wykonanie
arkusza w terminie przewidzianym harmonogramem ćwiczeń jest nagradzane premią w wysokości
0,5 punktu za każdy w ten sposób zaliczony arkusz. Ponadto studentowi, który przedstawi prace
wykraczające poza wymagane minimum (modele, rozwiązania dodatkowych zadań itp.) nauczyciel
prowadzący ćwiczenia może przyznać dodatkowe punkty D w liczbie nie większej niż 3,5 punktu
w semestrze. Suma punktów P uzyskanych za terminowe wykonanie arkuszy oraz premia D
wpływają na ostateczną liczbę C punktów uzyskanych z ćwiczeń.
C = A + P + D
Liczba punktów jaką można zgromadzić, uzyskując zaliczenie ćwiczeń przyjmuje zatem
następujące skrajne wartości:
Cmin = 7 × 3 = 21
Cmax = 7 × 5 + 7 × 0,5 + 3,5 = 42
3. Wiedza objęta programem wykładów podlega sprawdzeniu podczas egzaminu. W trakcie
egzaminu studenci są zobowiązani pracować samodzielnie i nie mogą korzystać z jakichkolwiek
materiałów pomocniczych, za wyjątkiem przyborów kreślarskich. Maksymalna wartość liczby
punktów E, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi:
Emax = 35
Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wynosi:
Emin = 30% Emax = 10,5
Ostateczna ocena zaliczająca moduł kształcenia:
M = C + E
jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych za ćwiczenia oraz egzamin, wg wzoru:
38 < M ≤ 45 – dostateczny,
45 < M ≤ 52 – plus dostateczny,
52 < M ≤ 59 – dobry,
59 < M ≤ 66 – plus dobry,
M > 66 – bardzo dobry.
4. Student, który nie osiągnął na egzaminie liczby punktów wystarczającej do uzyskania oceny
pozytywnej z modułu kształcenia, ma prawo do powtórzenia egzaminu w sesji poprawkowej.
Zasady obliczania oceny zaliczającej moduł nie ulegają w takim przypadku zmianie. Student, który
uzyskał pozytywną, ale nie satysfakcjonującą go ocenę, ma również prawo do powtórzenia
egzaminu. Oceną decydującą o zaliczeniu modułu kształcenia jest w takim przypadku ocena z
egzaminu poprawkowego.

Tematyka wykładów dla IBZ (studia niestacjonarne) 2018/19 sem.1

red. Jacek Abramczyk

Tematyka wykładów z przedmiotu „Geometria  i grafika inżynierska” realizowanych dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek: BUDOWNICTWO, studia niestacjonarne, sem. I, rok ak. 2018/2019

Data wykładu

 Tematyka wykładu

Zalecana literatura

 

strona WWW Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury

l

 

Metody przedstawień graficznych. Modelowanie obiektów technicznych. Rzutowanie równoległe w tym prostokątne. Wprowadzenie do metody Monge’a – założenia metody, właściwości pary rzutów związanych

GPGI*

podrozdz. 1.1 - 1.12

podrozdz. 3.1- 3.3

GW**

podrozdz. 1.1-1.4

podrozdz. 2.1-2.2

 

jw.

 

Metoda Monge’a – właściwości pary rzutów związanych c.d, konstrukcja rzutów dodatkowych. Transformacje i ich zastosowania.

GPGI*

podrozdz. 3.2- 3.5

GW**

podrozdz. 4.1

 

jw.

 

Metoda Monge’a – transformacje i ich zastosowania c.d Aksonometria jako podstawowa metoda kreślenia rysunków poglądowych. Wybrane zagadnienia dotyczące kształtowania powierzchni regularnych i ich wycinków modelujących obiekty techniczne.

GPGI*

podrozdz. 3.3- 3.5

podrozdz. 4

GW**

podrozdz. 4.3

podrozdz. 5

 

jw.

 

Powierzchnie geometryczne jako modele powłokowych dachów budynków. Sposoby technicznie użytecznych przedstawień graficznych.

GPGI*

podrozdz. 5.1 – 5.4

GW**

podrozdz. 6.1-6.2

 

jw.

 

Założenia rzutu cechowanego, obrazy linii i powierzchni topograficznych.

Normowe wytyczne dotyczące zasad zapisów graficznych stosowanych w rysunku technicznym. Podstawowe zasady wymiarowania na rysunkach technicznych. Wybrane zagadnienia dotyczące

rysunków architektoniczno-budowlanych.

GPGI*

podrozdz 2.1 –2.4

 

GW**

rozdz. 3

 

RTB***

 

 Zalecana literatura:

* GPGI *: Bogusław Januszewski: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej. Część I. Oficyna Wydawnicza Pol. Rz. 2005 i dalsze.

* GW **: Bogusław Januszewski, Jan Bieniasz: Geometria wykreślna. Część II. Oficyna Wydawnicza Pol. Rz. 1993 i dalsze.

** RTB**: J. Bieniasz, B. Januszewski, M. Piekarski: Rysunek techniczny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2006 i dalsze

Podstawy projektowania w CAD

red. Jacek Abramczyk

w edycji

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję